Ocena ryzyka zawodowego

Przeprowadzanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Artykuł 226 Kodeksu Pracy stanowi, iż pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, informuje pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.

Firma SOLAR dokonuje oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy, Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp oraz zaleceniami Polskiej Normy PN-N-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego przebiega w 4 etapach:

  • kontrola stanowiska pracy (opracowanie charakterystyki stanowiska m.in. wyszczególnienie obsługiwanych maszyn i urządzeń, określenie rodzaju oraz czasu wykonywania poszczególnych czynności)
  • identyfikacja zagrożeń, czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na danym stanowisku
  • oszacowanie ryzyka zawodowego metodą Risk Score wraz z opracowaniem propozycji działań profilaktycznych zmniejszających poziom ryzyka
  • zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka powinna być okresowo aktualizowana jeżeli były wprowadzone zmiany techniczne lub organizacyjne na stanowisku pracy.
Istnieje możliwość łączenia oceny ryzyka dla stanowisk pracy o analogicznej charakterystyce i analogicznych czynnikach szkodliwych i uciążliwych.
Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego musi przebiegać przy ścisłej współpracy z pracodawcą.

Cena za wykonanie oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego zależy od rodzaju stanowiska pracy oraz liczby ocenianych stanowisk.