Zasady zachowania podczas ewakuacji z budynku

Czym jest ewakuacja

Ewakuacją zgodnie przepisami BHP nazywamy przemieszczenie ludzi z miejsca zagrożenia do miejsca bezpiecznego. Zagrożeniem takim mogą być: pożar, ulatnianie się gazu, zagrożenie substancjami toksycznymi lub próba zamachu terrorystycznego.

Wielu problemów i stresu w czasie ewakuacji można by uniknąć, gdyby osoby znajdujące się w zagrożonym budynku były odpowiednio przeszkolone, współpracowały z ekipą ratunkową i osobą kierującą ewakuacją. Kursy BHP są obowiązkowe dla pracowników, dodatkowo warto zadbać o ćwiczenia z ewakuacji oraz szkolenia pierwsza pomoc i ochrona przeciwpożarowa.

Osoba do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Zgodnie z kodeksem pracy w miejscu pracy powinna zostać wyznaczona i przeszkolona osoba do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Obowiązkami takiej osoby jest m.in.:

 • bezpośredni kontakt ze służbami ratowniczymi, w tym zaalarmowanie straży pożarnej oraz odpowiednich służb ratowniczych,
 • przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego (w miarę możliwości),
 • wezwanie pracowników do ewakuacji i dopilnowanie jej przebiegu,
 • sprawdzenie poszczególnych pomieszczeń zaczynając (w miarę możliwości i nie narażając własnego życia) od tych, w których powstało zagrożenie lub, z których wydostanie się może być utrudnione.

Aby osoba wyznaczona przez pracodawcę do kierowania ewakuacją była przygotowana na taką ewentualność musi przechodzić regularne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia z pierwszej pomocy. Każda firma, która prowadzi kursy bhp ma na pewno w swojej ofercie również szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Zgodnie kodeksem pracy pracodawca jest również zobowiązany wyznaczyć w miejscu pracy pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Dobrym pomysłem będzie jednak przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie pierwszej pomocy. Taka wiedza może kiedyś uratować ludzkie życie.

 

Praktyczne ćwiczenia w zakresie ewakuacji.

Zanim będziemy mieli do czynienia z prawdziwym zagrożeniem powinniśmy wiedzieć:

 • w jaki sposób ogłaszany jest alarm w naszym budynku,
 • gdzie znajdują się najbliższe naszemu stanowisku pracy wyjścia ewakuacyjne,
 • gdzie znajduje się właściwy dla nas punkt zbiórki.

Najlepiej zapamiętamy powyższe wskazania, jeżeli wcześniej w naszym miejscu pracy zostanie zorganizowane praktyczne szkolenie dotyczące ewakuacji. Obowiązkowe ćwiczenia w tym zakresie dotyczą obiektów przeznaczonych dla ponad dla ponad 50 osób i powinny odbywać się, co najmniej raz na 2 lata, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbyły się także dla mniejszych obiektów. Wystarczy zgłosić się do firmy, w której ofercie jest obsługa bhp dla firm.

 

Gdy zabrzmi alarm.

Z chwilą ogłoszenia alarmu pracownik powinien:

 • 1. Wyłączyć lub w miarę możliwości zabezpieczyć urządzenia i materiały stanowiące zagrożenie.
 • 2. Jeżeli mamy do czynienia z pożarem zamknąć okna (dopływ tlenu wzmaga pożar).
 • 3. Upewnić się, że osoby w najbliższym otoczeniu są świadome zagrożenia.
 • 4. Udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.
 • 5. Po dotarciu do miejsca zbiórki, pozostać tam, aż do odwołania.

 

W trakcie ewakuacji zabronione jest korzystanie z wind. W razie silnego zadymienia należy przyjąć pochyloną pozycję, jak najbliżej podłogi, drogi oddechowe zabezpieczyć zmoczonym materiałem i poruszać się wzdłuż ścian.

Najważniejsze podczas ewakuacji jest to, aby zachować spokój, poruszać się szybko, ale nie biec. Nie wolno wyprzedzać innych, ponieważ utrudnia to wyjście i może powodować panikę. Kluczowe w tym, żeby ewakuacja przebiegała sprawnie są wcześniejsze szkolenia, dlatego pracodawcy bezwzględnie powinni ich pilnować.