Pierwsza pomoc – jak ważne jest, aby każdy potrafił jej udzielić

Obecnie wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest niezbędna. Za jej zaniechanie grozi odpowiedzialność karna. Według kodeksu karnego nieudzielenie pierwszej pomocy, zagrożone jest karą nawet do 3 lat więzienia. Ratowanie życia osoby poszkodowanej jest zatem obowiązkiem każdego człowieka.

Czynności z zakresu pierwszej pomocy wykonuje się przed przybyciem fachowej pomocy lekarskiej. Bez wątpienia szkolenia z pierwszej pomocy powinni odbyć wszyscy, niezależnie od wykonywanego zawodu, także dzieci z przedszkoli oraz szkół.

Złote cztery minuty

Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy wiedza z zakresu udzielenia pierwszej pomocy okaże się przydatna. Według ratowników medycznych, najważniejsze przy ratowaniu ludzkiego życia są pierwsze cztery minuty. Niestety karetka nie jest w stanie przyjechać tak szybko. Dlatego też tak ważne jest, aby świadek każdego wypadku znał podstawy pierwszej pomocy. Warto pamiętać, że nie chodzi tylko o wypadki drogowe. Często pierwszej pomocy potrzebują osoby z odmrożeniami, oparzeniami lub użądleniami. Także w przypadku zakrztuszenia lub zadławienia, wiedza ta jest niezbędna.

Najczęstszą przeszkodą w podejmowaniu działań mających na celu ratowanie życia, jest strach. Wywołuje go z reguły niewystarczająca wiedza z zakresu pierwszej pomocy. Tylko niewielka część społeczeństwa wie, jak prawidłowo przeprowadzić reususcytację krążeniowo – oddechową. Duża grupa świadków zaistniałej sytuacji z reguły czeka, aż czynności resuscytacyjne podejmie ktoś inny. Szkolenie pierwsza pomoc pomaga przełamać dotychczasowe obawy i bez chwili zawahania przystąpić do prawidłowej pomocy osobie poszkodowanej.

Jak wygląda szkolenie z zakresu pierwszej pomocy?

Szkolenia z pierwszej pomocy różnią się od siebie w zależności od grupy osób, dla której są przeznaczone. Spowodowane jest to różną specyfiką urazów w biurze czy zakładzie produkcyjnym. Ważne aby prowadzić kursy zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Istotną kwestią jest także prowadzenie szkoleń w zakresie teoretycznym, jak również praktycznym.

Część teoretyczna obejmuje wiedzę na temat zabezpieczenia miejsca wypadku, wezwania pomocy oraz oceny funkcji życiowych poszkodowanego. Natomiast etap praktyczny powinien obejmować pełną i prawidłową resuscytację krężeniowo – oddechową, a także jakie działania podejmować w przypadku konkretnych objawów chorobowych lub urazów. Powinno się je przeprowadzać z użyciem fantomów. Co daje nam kurs pierwszej pomocy?

Co daje nam kurs pierwszej pomocy?

Przede wszystkim to, że dzięki kilku prostym krokom, jesteśmy w stanie uratować czyjeś życie, co daje nam poczucie bycia potrzebnym, ale także niezwykłą satysfakcję. Możemy również liczyć na wdzięczność poszkodowanego oraz jego rodziny. Najważniejszą kwestią jest jednak ocalenie czyjegoś życia lub zdrowia oraz uchronienie go przed kalectwem.

Dla kogo przeznaczony jest kurs pierwszej pomocy?

Jest to szkolenie skierowane do każdego, kto nie posiada wykształcenia medycznego i nie ma styczności z ratownictwem medycznym. Szkolenie z pierwszej pomocy powinny odbyć wszystkie osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy jak zachować się w sytuacji wypadku np. na drodze, w domu czy w pracy. Może się okazać, że będziemy jedyną osobą, która zdoła udzielić pomocy przedmedycznej i wezwać odpowiednie służby. Często od naszego właściwego postępowania, zależy ludzkie życie.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy kierowane jest w szczególności do osób przebywających lub pracujących w miejscach zwykle zagrożonych wypadkami. Są to:

 • nauczyciele w szkołach
 • nauczyciele przedszkolni
 • pracownicy hal produkcyjnych
 • pracownicy budowlani
 • zawodowi kierowcy

Czy ponawiać szkolenie z pierwszej pomocy?

Przepisy polskiego prawa nie precyzują jak często powinno się wykonywać kurs z zakresu pierwszej pomocy. Okres ten może wyznaczać certyfikat, który otrzymują osoby po wykonaniu szkolenia. Termin wynosi trzy lata. Niezależnie od tego, warto ponawiać szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, jeśli czujemy taką potrzebę, a od przeprowadzonego kursu minęło już sporo czasu. Dzięki temu będziemy w stanie pomóc każdemu w nagłych wypadkach lub nieprzewidzianych sytuacjach.

Zasady zachowania podczas ewakuacji z budynku

Czym jest ewakuacja

Ewakuacją zgodnie przepisami BHP nazywamy przemieszczenie ludzi z miejsca zagrożenia do miejsca bezpiecznego. Zagrożeniem takim mogą być: pożar, ulatnianie się gazu, zagrożenie substancjami toksycznymi lub próba zamachu terrorystycznego.

Wielu problemów i stresu w czasie ewakuacji można by uniknąć, gdyby osoby znajdujące się w zagrożonym budynku były odpowiednio przeszkolone, współpracowały z ekipą ratunkową i osobą kierującą ewakuacją. Kursy BHP są obowiązkowe dla pracowników, dodatkowo warto zadbać o ćwiczenia z ewakuacji oraz szkolenia pierwsza pomoc i ochrona przeciwpożarowa.

Osoba do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Zgodnie z kodeksem pracy w miejscu pracy powinna zostać wyznaczona i przeszkolona osoba do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Obowiązkami takiej osoby jest m.in.:

 • bezpośredni kontakt ze służbami ratowniczymi, w tym zaalarmowanie straży pożarnej oraz odpowiednich służb ratowniczych,
 • przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego (w miarę możliwości),
 • wezwanie pracowników do ewakuacji i dopilnowanie jej przebiegu,
 • sprawdzenie poszczególnych pomieszczeń zaczynając (w miarę możliwości i nie narażając własnego życia) od tych, w których powstało zagrożenie lub, z których wydostanie się może być utrudnione.

Aby osoba wyznaczona przez pracodawcę do kierowania ewakuacją była przygotowana na taką ewentualność musi przechodzić regularne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia z pierwszej pomocy. Każda firma, która prowadzi kursy bhp ma na pewno w swojej ofercie również szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Zgodnie kodeksem pracy pracodawca jest również zobowiązany wyznaczyć w miejscu pracy pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Dobrym pomysłem będzie jednak przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie pierwszej pomocy. Taka wiedza może kiedyś uratować ludzkie życie.

 

Praktyczne ćwiczenia w zakresie ewakuacji.

Zanim będziemy mieli do czynienia z prawdziwym zagrożeniem powinniśmy wiedzieć:

 • w jaki sposób ogłaszany jest alarm w naszym budynku,
 • gdzie znajdują się najbliższe naszemu stanowisku pracy wyjścia ewakuacyjne,
 • gdzie znajduje się właściwy dla nas punkt zbiórki.

Najlepiej zapamiętamy powyższe wskazania, jeżeli wcześniej w naszym miejscu pracy zostanie zorganizowane praktyczne szkolenie dotyczące ewakuacji. Obowiązkowe ćwiczenia w tym zakresie dotyczą obiektów przeznaczonych dla ponad dla ponad 50 osób i powinny odbywać się, co najmniej raz na 2 lata, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbyły się także dla mniejszych obiektów. Wystarczy zgłosić się do firmy, w której ofercie jest obsługa bhp dla firm.

 

Gdy zabrzmi alarm.

Z chwilą ogłoszenia alarmu pracownik powinien:

 • 1. Wyłączyć lub w miarę możliwości zabezpieczyć urządzenia i materiały stanowiące zagrożenie.
 • 2. Jeżeli mamy do czynienia z pożarem zamknąć okna (dopływ tlenu wzmaga pożar).
 • 3. Upewnić się, że osoby w najbliższym otoczeniu są świadome zagrożenia.
 • 4. Udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego.
 • 5. Po dotarciu do miejsca zbiórki, pozostać tam, aż do odwołania.

 

W trakcie ewakuacji zabronione jest korzystanie z wind. W razie silnego zadymienia należy przyjąć pochyloną pozycję, jak najbliżej podłogi, drogi oddechowe zabezpieczyć zmoczonym materiałem i poruszać się wzdłuż ścian.

Najważniejsze podczas ewakuacji jest to, aby zachować spokój, poruszać się szybko, ale nie biec. Nie wolno wyprzedzać innych, ponieważ utrudnia to wyjście i może powodować panikę. Kluczowe w tym, żeby ewakuacja przebiegała sprawnie są wcześniejsze szkolenia, dlatego pracodawcy bezwzględnie powinni ich pilnować.

Jak wygląda szkolenie BHP w przypadku nowego pracownika

  Jako pracodawca, podczas zatrudniania nowego pracownika, jesteśmy zobowiązani dotrzymać wszystkich zobowiązań prawnych związanych z powiększaniem naszej załogi. Jedną z takich kwestii jest organizacja szkolenia BHP dla pracowników. Doświadczeni przedsiębiorcy zazwyczaj zdają sobie sprawę z tego, jak dopełnić wszystkich związanych z tym formalności. Osoby, które pierwszy raz stoją przed takim obowiązkiem, mogą mieć jednak sporo wątpliwości. Poniżej dzielimy się garścią informacji, które przydadzą się przedstawicielom obydwu tych grup.

Co należy zrobić przed szkoleniem BHP nowego pracownika?

  Na samym początku musimy zadbać o to, żeby pracownik przeszedł wstępne badania lekarskie. W tym celu musimy wydać takiej osobie odpowiedni druk. Należy na nim zawrzeć informacje o firmie, nazwę stanowiska oraz doprecyzować charakter obowiązków z nim związanych. Pracodawca może zatrudnić taką osobę, dopiero gdy lekarz medycyny pracy wyda pozytywną opinię odnośnie jej stanu zdrowia. Tutaj należy zaznaczyć, że firma ma obowiązek nawiązania współpracy (pisemna umowa) z jednostką świadczącą tego typu usługi medyczne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że badania wstępne nie dotyczą jedynie zatrudnienia nowego pracownika. Należy zadbać o nie również, jeśli dotychczasowy pracownik (również młodociany) przeniesiony jest na inne stanowisko, na którym może zetknąć się z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Można wyróżnić przypadki, kiedy pracodawca nie musi kierować pracownika na wstępne badania lekarskie. Taka sytuacja ma miejsce, gdy ponownie zatrudniamy osobę na to samo stanowisko, a przez ten czas warunki pracy nie uległy zmianie. Z tej opcji można jednak skorzystać tylko przed upływem trzydziestu dni od wygaśnięcia umowy. Po przekroczeniu tego terminu konieczne będzie odwiedzenia przez pracownika lekarza medycyny pracy jeszcze raz.

Szkolenie BHP dla nowego pracownika

  Jeśli nowy pracownik pozytywnie przejdzie badania lekarskie, należy zorganizować dla niego szkolenie wstępne BHP. W przeciwieństwie do szkoleń BHP okresowych, szkolenie wstępne przechodzi się tylko raz, na samym początku podjęcia współpracy z pracodawcą. Ważne, żeby takie przeszkolenie doszło do skutku pierwszego dnia oraz w godzinach pracy. Jeśli jednak z jakiegoś powodu szkolenie odbędzie się poza godzinami pracy pracownika, może uznać je za godziny przepracowane i później je sobie odliczyć. Koszt takiego przedsięwzięcia w całości pokrywa pracodawca. Na szczęście ceny, które proponują profesjonalne ośrodki szkoleniowe, nie są wysokie. Dodatkowo, skorzystanie z pomocy zewnętrznej firmy pozwala zyskać pewność, że pracownik przeszedł rzetelne szkolenie i wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. To ważne, bo zaniedbania na tym polu mogą wiązać się z karami pieniężnymi. Głównym celem szkolenia BHP dla nowego pracownika jest przekazanie takiej osobie wszystkich niezbędnych informacji związanych z higieną i bezpieczeństwem pracy na konkretnym stanowisku. Musi więc poznać przepisy i zasady bezpieczeństwa oraz dowiedzieć się o zagrożeniach, które wiążą się z wykonywaniem służbowych obowiązków.

Etapy szkolenia BHP

 

 • Instruktaż ogólny

Podczas instruktażu ogólnego pracownik poznaje najważniejsze zagadnienia zawarte w Kodeksie Pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Przybliżony zostaje również regulamin pracy konkretnego przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w takim szkoleniu zostaje oficjalnie potwierdzone – wydana zostaje odpowiednio uzupełniona karta szkolenia wstępnego.

 • Instruktaż stanowiskowy

Tę część szkolenia BHP pracownika przeprowadza się w miejscu pracy. Pracodawca musi przedstawić pracownikowi wszystkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa stanowiska. To odpowiedzialne zadanie, dlatego, jako pracodawcy, powinniśmy się dobrze do niego przygotować. Rozwiązaniem jest specjalne szkolenie BHP przeznaczone dla pracodawców. Podczas takich zajęć dowiemy się, jak rzetelnie przygotować pracownika do pracy na danym stanowisku oraz jak właściwie przeprowadzić instruktaż stanowiskowy. Specjaliści świetnie nas przeszkolą i dzięki temu będziemy w stanie profesjonalnie zapoznać pracownika z ewentualnymi zagrożeniami na miejscu pracy.

Jakie jeszcze obowiązki spoczywają na pracodawcy w związku z bezpieczeństwem i higieną pracy?

  Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ma obowiązek nie tylko zadbać o wstępne szkolenie BHP pracownika; musi również zatroszczyć się o takie zaplanowanie środowiska pracy, aby było ono bezpieczne i dla nowych osób, i dla pracowników z dłuższym stażem. Mowa o sprawdzaniu bezpieczeństwa maszyn, przeprowadzaniu profesjonalnych pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia itp. Rzetelne firmy przeprowadzające szkolenia BHP często działają kompleksowo. Oferują nie tylko pomoc w organizacji szkoleń BHP okresowych w dużych firmach, ale wspierają też początkujących przedsiębiorców, służąc doradztwem i merytoryczną pomocą przy szkoleniach dla nowych pracowników. Dodatkowo współpraca z taką firmą pozwala przedsiębiorcy właściwie zadbać o środowisko pracy podwładnych oraz być na bieżąco z takimi kwestiami jak ważność szkoleń BHP.  

Nieprzestrzeganie przepisów BHP – jakie kary?

Przestrzeganie przepisów BHP wpływa na poprawę bezpieczeństwa w zakładzie pracy i pozwala zminimalizować ryzyko wypadków. Zgodnie z Kodeksem pracy jedną z powinności pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Taki obowiązek wynika również z zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP. Warto jednak zwrócić uwagę, że obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących BHP spoczywa nie tylko na pracodawcach, ale i na pracownikach.

Jakie kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP?

Za nieprzestrzeganie przepisów BHP może zostać ukarany zarówno pracodawca, jak i pracownik. W stosunku do pracowników Kodeks pracy przewiduje:
karę upomnienia lub karę nagany – za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów ppoż., a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;
karę pieniężną – za nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów ppoż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
Z kolei pracodawca może zostać ukarany karą grzywny. Mówi o tym art. 283 k.p.: kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Kara pieniężna dla pracownika – ile może wynosić?

O wysokości kar pieniężnych dla pracownika mówi art. 108 § 3 k.p. Zgodnie z nim kara za jedno przekroczenie nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika. Łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego.