Nieprzestrzeganie przepisów BHP – jakie kary?

Przestrzeganie przepisów BHP wpływa na poprawę bezpieczeństwa w zakładzie pracy i pozwala zminimalizować ryzyko wypadków. Zgodnie z Kodeksem pracy jedną z powinności pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Taki obowiązek wynika również z zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP. Warto jednak zwrócić uwagę, że obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących BHP spoczywa nie tylko na pracodawcach, ale i na pracownikach.

Jakie kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP?

Za nieprzestrzeganie przepisów BHP może zostać ukarany zarówno pracodawca, jak i pracownik. W stosunku do pracowników Kodeks pracy przewiduje:
karę upomnienia lub karę nagany – za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów ppoż., a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;
karę pieniężną – za nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów ppoż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
Z kolei pracodawca może zostać ukarany karą grzywny. Mówi o tym art. 283 k.p.: kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Kara pieniężna dla pracownika – ile może wynosić?

O wysokości kar pieniężnych dla pracownika mówi art. 108 § 3 k.p. Zgodnie z nim kara za jedno przekroczenie nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika. Łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego.